Sipsipin ang titi at humiram ng pera para mabayaran ang utang