051223-001-CARIB Ang hamon ng isang batang babae na nakikipagtalik sa isang estranghero