Alagaan ang iyong sanggol sa iyong paboritong posisyon